Notes on This Category

• These herbs stop bleeding by any of four actions:
1. Cooling the blood
2. Astringing
3. Dispelling blood stasis
4. Warming the channels
• Herbs in this category are commonly combined with:
A. Herbs that tonify the spleen when bleeding is caused by spleen Qi deficiency.
B. Herbs that clear heat and cool the blood when blooding is caused by heat in the blood.
C. Herbs that promote blood circulation when bleeding results from blood stagnation.
D. Herbs that warm the Yang when bleeding is due to Yang deficiency cold.
• Qi should only be strongly tonified (in cases of bleeding) when heavy bleeding has led to Qi collapse.

Other Herbs to Consider for Stopping Bleeding, When Appropriate (most better when charred):
Bai ji li – Tribulus, Chi shi zhi – Clay (halloysite / kaolinite), Chun gen pi – Ailanthus, Da huang – Rhubarb, Dai zhe shi – Hematite, Dong chong xia cao – Cordyceps, E jiao – Ass hide gelatin, Gan jiang – dry Ginger, Gu sui bu – Drynaria, Guan zhong – Dryopteris (or analogs), Gui ban – Turtle shell, Hai piao xiao – Cuttlefish bone, Han lian cao/Mo han lian – Eclipta, Huang lian – Coptis, Huang qin – Scutellaria, Huang yao zi – Dioscorea bulbifera, Jiang huang – Turmeric, Jiang xiang – Dalbergia, Jing jie – Schizonepeta, Lian xin  – Lotus heart, Lu jiao jiao – Deer antler gelatin, Ma bo – Puffball mushroom, Ming fan – Alum, Mu dan pi – Moutan, Mu zei – Equisetum, Qing hao – Artemisia annua, Ren shen – Ginseng, Sang ye – Morus leaf, Shan zhu yu – Cornus berry, Shi liu pi – Pomegranate rind, Shi wei – Pyrossia, Su mu – Sappan, Wu bei zi – Sumac gall, Wu ling zhi – Flying squirrel feces, Wu mei – Mume, Xu duan – Dipsacus, Xue jie – Dragon’s blood resin, Yin chai hu – Stellaria, Zhi zi – Gardenia, Zhu ru – Bamboo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *