A Non-Traditional Category: Herbs That Nourish or Support Jing

Bu Gu Zhi / Psoralea seed
Che Qian Zi / Plantago seed
Ge Jie / Gecko
Gou Qi Zi / Lycium fruit
He Shou Wu / Polygonum multiflorum root
Hei Zhi Ma / Black Sesame seed
Huang Jing / Polygonatum sibiricum root
Ji Nei Jin / Chicken Gizzard lining
Jiu Zi (Jiu Cai Zi) / Allium seed
Lu Rong & Lu Jiao / Deer Antler Lu Jiao Jiao / Deer Antler Gelatin
Rou Cong Rong / Cistanche stem
Sha Yuan Ji Li / Astragalus seed
Shan Zhu Yu / Cornus fruit
Shu Di Huang / Prepared Rehmannia root
Suo Yang / Cynomorium stem
Tu Si Zi / Cuscuta seed
Yi Zhi Ren / Alpinia oxyphylla seed
Yuan Zhi / Polygala root
Zi He Che / Placenta

This list doesn’t include herbs that merely astringe/secure Jing.