A Non-Traditional Category: Herbs That Generate Body Fluids and Moisten the Lungs

Ge Gen / Pueraria root
Sheng Di  Huang / Raw Rehmannia root
Lu Gen / Phragmites rhizome
Tian Hua Fen / Trichosanthes root
Ren Shen / Ginseng root
Dang Shen / Codonopsis root
Tai Zi Shen / Pseudostellaria root
Wu Wei Zi / Schizandra fruit
Wu Mei / Mume fruit
Sang Ye (Zhi) / Honey-fried Morus leaf Gua Lou / Trichosanthes fruit
Chuan Bei Mu / Fritillaria bulb
Bai Bu / Stemona root
Kuan Dong Hua / Tussilago flower
Zhi Mu / Anemarrhena root
Gan Cao / Licorice root
Yi Tang / Maltose
Feng Mi / Honey
E Jiao / Donkey hide Gelatin
Xing Ren / Apricot kerne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *