Notes from Dr. Hong Jin, DAOM, at Oregon College of Oriental Medicine

Dr. Jin’s most used OBGYN formulas and the primary conditions for which they’re used. The indications given in parentheses after each formula are examples, but, of course, each formula is not limited to these indications, nor is it necessarily appropriate to treat each example indication with the unmodified formula. Make a good diagnosis!

Ai Fu Nuan Gong Wan: xiang fu, ai ye, dang gui, huang qi, wu zhu yu, chuan xiong, bai shao, shu di, rou gui, xu duan  (infertility due to K yang xu)

Ba Zhen Yi Mu Tang: Ba Zhen Tang + yi mu cao (amenorrhea due to blood xu, fibroids due to blood stasis + Qi/blood xu, infertility & habitual miscarriage due to Blood stasis)

Bao Yin Jian: “protect yin” sheng di, shu di, bai shao, shan yao, huang qin, huang bai, xu duan, gan cao: nourish yin, clear heat (threatened miscarriage due to blood-heat, habitual miscarriage due to K yin xu)

Bi Xie Shen Shi Tang: bi xie, yi yi ren, huang bai, fu ling, ze xie, mu dan pi, tong cao, hua shi: clear heat < dry damp (leukorrhea due to damp-heat, infertility due to damp-heat)

Bu Shen Gu Chong Wan: tu si zi, xu duan, ba ji tian, du zhong, lu jiao jiao, dang gui, shu di, gou qi zi, e jiao, dang shen, bai zhu, da zao, sha ren: tone/warm K yang, strengthen GV, nourish blood, tone/raise Qi, resolve damp (habitual miscarriage due to K yang xu)

Bu Zhong Yi Qi Wan: huang qi, ren shen, bai zhu, zhi gan cao, dang gui, chen pi, sheng ma, chai hu (threatened miscarriage due to Sp Qi/blood xu)

Cang Fu Dao Tan Wan: cang zhu, fu ling, ban xia, chen pi, gan cao, xiang fu, dan nan xing, zhi ke, sheng jiang, shen qu (amenorrhea & infertility due to phlegm-damp)

Da Huang Zhe Cong Wan: da huang, tu bie chong, tao ren, gan qi, qi cao, shui zhi, meng chong, huang qin, xing ren, sheng di, bai shao, gan cao: break up Blood stasis, NB (fibroids due to Blood stasis or Blood stasis + Qi/blood xu)

Er Zhi Wan: nu zhen zi, han lian cao (infertility due to K yin xu)

Fu Tu Dan: tu su zi, wu wei zi, shan yao, lian zi, fu ling: stabilize K Qi, stop leakages, strengthen Sp
(leukorrhea due to K Qi/yang xu)

Fu Zi Li Zhong Wan: fu zi, gan jiang, ren shen, bai zhu, zhi gan cao: warm yang, dispel cold, tone Sp Qi (menopause due to K yang xu)

Ge Xia Zhu Yu Tang: dang gui, chuan xiong, tao ren, mu dan pi, chi shao, wu yao, yan hu suo, gan cao,xiang fu, hong hua, zhi ke, wu ling zhi (amenorrhea due to Qi/Blood stasis)

Gu Ben Zhi Beng Tang: “stabilize the root & stop excess uterine bleeding”  shu di huang, bai zhu, ren shen, huang qi, dang gui, pao jiang: tone blood, augment Qi, stop bleeding (uterine bleeding & habitual miscarriage due to Sp Qi xu)

Gui Zhi Fu Ling Wan: gui zhi, fu ling, shan yao, mu dan pi, tao ren: invig blood, transform Blood stasis, reduce ab. masses (fibroids due to Blood stasis & Blood stasis + Q//Blood xu)

Jia Wei Shi Xiao San:  sudden smile (pu huang, wu ling zhi) + dang gui, chi shao, yi mu cao, xiang fu   (uterine bleeding due to Blood stasis)

Jia Wei Wu Yao Tang:  wu yao, sha ren, mu xiang, yan hu suo, xiang fu, gan cao, bing lang  (amenorrhea due to Qi/Blood stasis)

Jin Gui Shen Qi Wan: shu di, shan zhu yu, shan yao, ze xie, fu ling, mu dan pi, gui zhi, fu zi (menopause due to K yang xu)

Jing Qin Si Wu Tang: Si Wu + jing jie tan, huang qin: nourish Lv blood, clear heat (xu/shi), stop bleed (uterine bleeding due to blood heat)

Ju Yuan Jian: “raise yuan qi” ren shen, huang qi, bai zhu, zhi gan cao, sheng ma (threatened miscarriage due to Sp Qi/blood xu)

Liu Wei Di Huang Wan: shu di, shan zhu yu, shan yao, fu ling, ze xie, mu dan pi (amenorrhea & infertility due to Lv/K yin xu)

Long Dan Xie Gan Tang: long dan cao, huang qin, zhi zi, mu tong, che qian zi, ze xie, chai hu, sheng di, dang gui, gan cao (leukorrhea & infertility due to damp-heat + Lv fire)

Qi Gong Wan: “open uterus”  ban xia, xiang fu, cang zhu, shen qu, fu ling, chen pi, chuan xiong (fibroids due to Blood stasis + phlegm accumulation)

Qi Ju Di Huang Wan: gou qi zi, ju hua, shu di, shan zhu yu, shan yao, fu ling, ze xie, mu dan pi (fibroids due to Blood stasis + Lv/K yin xu, menopause due to K yin xu)

Qing Jing San: mu dan pi, bai shao, shu di huang, di gu pi, qing hao, fu ling, huang bai (uterine bleeding due to blood heat)

Qing Re Gu Jing Tang: ‘clear heat & stabilize menses’  huang qin, zhi zi, sheng di, di gu pi, di yu, e jiao, ou jie, zong lu zi, gui ban, mu li, gan cao (habitual miscarriage due to blood-heat)

Qing Re Zhi Beng Tang: ‘clear heat & stop excess uterine bleeding’  zhi zi, huang qin, huang bai, sheng di huang, mu dan pi, di yu, ce bai ye tan, chun gen bai pi, gui ban, bai shao: clear heat, stop bleeding (uterine bleeding due to blood-heat)

Shao Fu Zhu Yu Tang: xiao hui xiang, gan jiang, yan hu suo, dang gui, chuan xiong, mo yao, rou gui, chi shao, pu huang, wu ling zhi: invigorate blood, dispel Blood stasis, warm menses, alleviate pain (amenorrhea, fibroids, infertility & habitual miscarriage due to blood stasis)

Sheng Yu Tang: ‘sage-like healing’ ren shen, huang qi, dang gui, chuan xiong, shu di huang, bai shao (threatened miscarriage due to fall/trauma)

Shou Tai Wan: ‘fetus longevity’ tu si zi, sang ji sheng, xu duan, e jiao (+huang qi) (threatened miscarriage due to K xu)

Si Miao Wan: cang zhu, huang bai, chuan niu xi, yi yi ren: drain Damp-heat from lower jiao & genitals (leukorrhea & infertility due to damp-heat, damp greater than heat)

Si Wu Tang: shu di, dang gui, bai shao, chuan xiong (infertility due to K yin xu, + Shi xiao san for habitual miscarriage due to blood xu)

Tai Shan Dan Shi San: dang gui, huang qi, shu di, xu duan, fu ling, chuan xiong, bai shao, bai zhu, sha ren, zhi gan cao (threatened miscarriage due to K xu + Sp Qi/blood xu)

Wan Dai Tang: bai zhu, shan yao, ren shen, bai shao, che qian zi, cang zhu, chen pi, jing jie tan, chai hu, gan cao (leukorrhea due to Sp xu + turbid phlegm)

Xiao Yao San: chai hu, bai shao, dang gui, fu ling, bai zhu, zhi gan cao, bo he (amenorrhea due to Qi/blood stag, fibroids due to Blood stasis, infertility due to Lv Qi stag: + mu dan pi, xiang fu, tian hua fen)

Yi Huang Tang: “change yellow [discharge]” shan yao, qian shi, huang bai, bai guo, che qian zi (leukorrhea & infertility due to damp-heat + Sp/K xu)

You Gui Wan:  fu zi, rou gui, lu jiao jiao, shu di huang, shan zhu yu, shan yao, gou qi zi, tu si zi, du zhong, dang gui: warm & tone K yang, nourish blood & jing (amenorrhea, uterine bleeding, leukorrhea & menopause due to K Qi/yang xu)

Yu Dai Wan: shu di, bai shao, dang gui, chuan xiong, chun gen pi, huang bai, gao liang jiang: strengthen kidneys, build blood, stop bleeding and vaginal discharge, clear damp-heat (recurrent yeast infections, leukorrhea)

Zan Yu Dan: ‘special pill to aid fertility’ fu zi, rou gui, rou cong rong, ba ji tian, yin yang huo, she chuang zi, jiu zi, xian mao, shan zhu yu, du zhong, shu di, dang gui, gou qi zi, bai zhu (infertility due to K Yang xu)

Zhi Bai Di Huang Wan: huang bai, zhi mu, shu di, shan zhu yu, shan yao, fu ling, ze xie, mu dan pi (fibroids due to Blood stasis + Lv/Ki yin xu, uterine bleeding, infertility & menopause due to K yin xu)

Zhi Dai Wan: ‘stop vaginal discharge’ zhu ling, fu ling, che qian zi, ze xie, yin chen hao, chi shao, mu dan pi, huang bai, zhi zi, niu xi
(leukorrhea & infertility due to damp > -heat)

Zuo Gui Wan: shu di huang, shan yao, shan zhu yu, gou qi zi, chuan niu xi, tu si zi, lu jiao jiao, gui ban jiao: nourish K Yin and blood, strengthen Ren & Chong Mai (uterine bleeding & infertility due to K yin xu)