For Various Wind-Heat Patterns, Also Consider, When Appropriate:

Bai ji li, Bai xian pi, Chuan xiong, Dan zhu ye, Gou teng, Gua lou pi, Guan zhong, Jiang can, Jie geng, Jin yin hua, Jue ming zi, Lian qiao, Lu gen, Ma bo, Mao dong qing, Pi pa ye, Qian hu, Qing xiang zi, Xuan shen, Zhe bei mu, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *